За нас

За професията:

С влизането в сила на Закона за счетоводството, одобрен от Великото народно събрание на 3 януари 1991 г. се възстановява независимият финансов одит в Република България. В резултат на този акт започва отново да се практикува одиторската професия, която е съществувала съгласно закон през периода 1931-1948 година.

Всички дипломирани експерт-счетоводители в България са придобили правоспособност след успешно полагане на изпити.

С цел създаване на бъдеща професионална организация на 23 и 24 октомври 1991 г. се провежда изпит пред международна изпитна комисия. От 10 души, които се явяват на изпит пред международната комисия, 8 придобиват правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители. 

Тези 8 души съставят изпитна комисия, която до декември 1991 г. одобрява 39 души, които придобиват правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители.

В резултат на това на 16 декември 1991 г. се учредява Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители в България. Тя е официално регистрирана на 8 юни 1992 г. с решение на Софийски градски съд – фирмено отделение. Приет е също така и Устав на организацията.

През 1996 г. въз основа на измененията в Закона за счетоводството, съществуването на Асоциацията е прекратено и е създаден Институтът на дипломираните експерт-счетоводители като независима национална професионална организация. Институтът наследява функциите на Асоциацията и членството в Международната федерация на счетоводителите, което датира от 1995 година.

Одиторската професия е независима и саморегулираща се. Тя включва основно независим финансов одит, но също така и консултантска дейност в областта на данъците, управлението, информационните технологии, вътрешния одит и други дейности. За да може да извършва одит по закон, дипломираният експерт-счетоводител трябва да е вписан в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители, да отговаря на определени изисквания и условия и постоянно да ги поддържа.

След приемането на България в Европейския съюз на 1 януари 2007 година, професията попада в регулацията на европейското законодателство и понастоящем напълно отговаря на изискванията в тази област.

Статут:

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители /ИДЕС, Института/ е единствената национална професионална организация за всички дипломирани експерт- счетоводители в България. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е независимо юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище в гр. София.

Квалификацията “дипломиран експерт-счетоводител” е призната в България като една от най-престижните професионални бизнес квалификации. Съгласно закона всички дипломирани експерт- счетоводители имат право да станат членове на Института, след като придобият квалификацията.

Мисията на ИДЕС е да предостави на своите членове ресурса, информацията и ръководството, необходими за извършването на високооценени професионални услуги в полза на инвеститорите, обществото и клиентите.

Стратегията и политиката на Института се определят от неговите управляващи органи и съвети.