За нас

Институт по тютюна и тютюневите изделия се намира в село Марково и се занимава с научни изследвания и сертификация на тютюн и тютюневи изделия. Извършва селекция на нови тютюневи сортове и създаване на машини за отглеждане и преработка на тютюн.

Институт по тютюна и тютюневите изделия е създаден през 1944 година и е организиран в пет научни звена:

 • Химико-технологичен отдел по тютюна и тютюневия дим
 • Отдел по преработка на тютюна и тютюневите изделия
 • Отдел по агротехника и растителна защита
 • Отдел по селекция и семепроизводство
 • Лабораторен комплекс за изпитване

Дейността на института е свързана с повишаване технологичното и техническо равнище на производството и преработването на тютюна в страната. Основни дейности на иституцията са:

 • изследване на тютюна и тютюневите изделия
 • сертификация на тютюн и тютюневи изделия
 • създаване и селектиране на нови сортове тютюн
 • разработване на системи за защита на тютюна от болести и неприятели
 • организиране на обучение по усъвършенстване на обработката на тютюна и производството на тютюневи изделия

Изследване на тютюн и тютюневи изделия от Института по тютюна и тютюневите изделия в област Пловдив

Института по тютюна и тютюневите изделия се намира в село Марково, област Пловдив. В него се извършва изследване на химичния състав и свойства на тютюна и тютюневите изделия. За целта института разполага с модерно оборудвана лаборатория, отговаряща на всички европейски и световни изисквания и е оторизирана да извършва сертификация. Химичната лаборатория извършва следните лабораторни опити и анализи на проби:

 • химичен анализ на тютюн
 • химичен анализ на тютюнев дим
 • анализ на остатъчни количества от пестициди
 • химичен анализ на лепила, омекчители, ароматични вещества и други, използвани при производството на цигари
 • създаване и развитие на методи за анализ на тютюн и на тютюнев дим
 • изпитват се химически методи и средства за въздействие и регулиране състава на тютюневия дим
 • технологични изпитвания на тютюн и подготовка на проби за органолептична оценка
 • извършва се обективна потребителска оценка на търговските тютюневи продукти в съответствие на международни стандарти

В лабораторията работят девет високо квалифицирани специалисти - двама научни сътрудници І степен и доктори, пет химика и двама технолози.

Обучение по отглеждане на тютюн от Института по тютюна и тютюневите изделия в област Пловдив

Института по тютюна и тютюневите изделия в село Марково, област Пловдив организира обучения с цел повишаване квалификацията на технолозите, занимаващи се с отглеждане обработка и преработка на тютюн. Преподаватели са висококвалифицираните доценти и научни сътрудници, работещи в института. Обучението се извършва в следните насоки:

 • технологии за обработка на почвата преди засаждането на тютюна
 • принципи за селектиране на семена при производството на разсад
 • технологии на посяване и посаждане на тютюна
 • технологии на отглеждане на различните сортове тютюн
 • технология на прибиране и сушене на готовата продукция
 • технологии на преработка на готовия тютюн
 • технологии за производство на цигари