Одит

Всеки по един или друг начин е чувал думата одит – най-малко като финансов одит. Видовото разнообразие на одитите се определя от различните му цели и задачи.

Тези от Вас, които имат внедрена и действаща Система за управление със сигурност знаят и какво е вътрешен одит.

Тези от Вас, които имат внедрена и сертифицирана Система за управление със сигурност знаят какво е не само вътрешен одит, а и сертификационен, надзорен, може би и ресертификационен или трансферен одит.

За Вас на които Ви е било интересно прибиваването в страниците на сайта ни и сте стигнали до тук или сте решили да внедрите в организацията си Система за управление, ще се опитаме да Ви бъдем полезни с малко информация относно одитите.

Стандартът ISO 9000 дава няколко определения, свързани с думичката одит и те са:

Одит – систематичен, независим и документиран процес за получаване на доказателства от одита и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са удовлетворени критериите на одита”;

Одитор – лице, което има доказани персонални качества и способности, както и компетентности, необходими за извършване на одита”

Основополагащия стандарт ISO 9001 в точка 8.2.2 изисква “Организацията да извършва вътрешни одити през планирани интервали от време, за да определи дали Системата за управление на качеството е в съответствие с планираните мерки, с изискванията на този международен стандарт и с изискванията на системата за управление на качеството, създадени от организацията; и е внедрена и поддържана ефикасно”.

На всички Вас, които ще внедрите или имате вече внедрена система можем да бъдем полезни предлагайки Ви нашата услуга ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ. Ако не знаете, имате пропуски или просто не сте доразбрали нещо ще имаме възможността да Ви помогнем като Ви разясним и какво е клиент на одита, критерии за одит, план и обхват на одита,доказателство от одита и още много неща свързани с одита. Вътрешният Ви одит ще бъде извършен от одитори, отговарящи на критериите за притежаване на необходимите знания и опит, свързани с одитирания стандарт, можещи да докажат необходимата провоспособност и компетентност за извършване на вътрешен одит. Одиторите ни спазват добрите одиторски практики, с което Ви гарантираме, че вътрешният Ви одит ще бъде извършен добросъвестно, компетентно, обективно, с гаранция за конфиденциалност. Нашите одитори ще станат Ваши приятели!

Вземайки предвид, че одитите биват одит от първа, втора и трета страна, одит на доставчици, одит на съответствието и т.н. ние можем да Ви бъдем полезни и в случай, че:

  • сте решили практически да оцените Ваш доставчик или да изберете нов и за целта е необходим одит от” втора страна” – НИЕ ЩЕ ГО НАПРАВИМ ВМЕСТО ВАС;
  • Ви предстои сертификационен, надзорен или трансферен одит – НИЕ ЩЕ ИЗВЪРШИМ ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА СЕ ОТСТРАНЯТ КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРОПУСКИ – сертификационния, надзорен или трансферен одит ще премине безпрепятствено.

Ако пък сте решили и имате ресурс НИЕ МОЖЕМ ДА ОБУЧИМ ВАШ СЛУЖИТЕЛ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТОР и той ще знае:

  • принципите на одитиране;
  • управлението на програмата на одита;
  • дейностите на одита;
  • изискванията за независимост на длъжността на одитора с одитираната област.