За нас

Фирмата е основана през 1993 год. с основен предмет на дейност – защита на съдове, агрегати, тръбопроводи и оборудване от въздействие на агресивни среди чрез гумиране за различни отрасли на промишлеността – химическа, металургична, циментова, минна, ремонт на енергетично и технологично оборудване и др.

През 1999 – 2000 год. фирмата разширява предмета на дейност като за целта е закупено необходимото технологично оборудване.

„ЗКИ-Волта" ООД е разположен на собствена производствена площадка, намираща се в промишлената зона на гр. Димитровград.

Основната дейност се извършва от високо-квалифициран персонал, а ръковоството на ЗКИ е поверено на специалисти инженер – химици.

ЗКИ-Волта" ООД притежава необходимия опит, потенциал и свободни мощности и търси нови пазари за своите продукти и услуги.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 – 2000.

В началото на 2013 година бе успешно реализиран проект 2ИПП-02-7/11.11.2011 г.

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ЗКИ-ВОЛТА" ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

По този начин се въвежда в експлоатация съвременна полуавтоматична линия за производство на каучукови смеси с капацитет от 1100 тона годишно.