Share
Направи запитване !!!

Одит

Одитът на финансовите отчети е в съответствие с конкретна финансова рамка за отчитане (МСФО – международните стандарти за финансово отчитане или НСС – Национални счетоводни стандарти), както и всички приложими закони в България. Нашият независим подход и високо професионален екип гарантира, че нашите клиенти нямат просто технически коректен финансови отчети, но също така и отчети, които са съобразени с всички съответни разпоредби и най-новите практики в областта.

 

Извършвани от професионалисти, с едно по-задълбочено разбиране на бизнес културата, системите и процесите. Дейността по вътрешен одит гарантира, че вътрешните проверки на място са достатъчни, за да се смекчат рисковете, процесите на управление са ефективни и организационните цели и задачи са изпълнени.