Share
Направи запитване !!!

Счетоводни услуги

Първична обработка на счетоводн документи:

 • Изготвяне на Сметкоплан.
 • Обработка на първичната документация: сметки, задължения и вземания, дълготрайни и недълготрайни активи.
 • Обработка на разходните отчети, включително бизнес пътувания.
 • Парични потоци.
 • Изготвяне на платежни документи.

Приключване на отчетен период:

 • Месечен, тримесечен, междинен или годишен финансов отчет.
 • Анализ задължения на длъжници / кредитори.
 • Оборотна ведомост.
 • Изработвне на дневник на Продажби и Покупки.

Бизнес, данъчни и корпоративни начисления:

 • Поддръжка на данъчни регистри.
 • Баланс, печалба и загуба, други отчети за Националната агенция за приходите.
 • Изготвяне и анализ на данни за ДДС и данък върху недвижимите имоти.
 • Данъчно счетоводство, изчисляване на данък печалба, съставяне на данъчни декларации.
 • Създаване на фирменото счетоводство за клиента, включително и изготвянето на финансови отчети в съответствие с международните стандарти.

Други дейности в областта на счетоводството:

 • Отчетност на финансирането и заемите.
 • Изготвяне и подаване на статистически отчети.
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации.
 • Представителство пред данъчни, общински, държавни и др. органи (съгласно пълномощно).
 • Преразглеждане и подобряване на счетоводните политики, развитие на методологията на счетоводната отчетност.
 • Разработване и прилагане на процедурите за обмен на данни между бизнеса и счетоводния офис.
 • Организирането и предоставянето на методическа подкрепа на персонала на клиента.
 • Участие в извършването на одити.