За болницата

Болницата е създадена през 1949 г. на територията на Курилския манастир.

Изградена е на павилионен принцип, което съответства на съвременните изисквания към такъв тип здравни заведения. Тя е лечебно заведение, в което се лекуват остро и хронично психично болни, изпълняват се рехабилитационни и социални програми, извършват се експертни задачи. 

Дейността се извършва според правилата за добрата медицинска практика и санартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата напациента. След проведената акредитация през 2002 г. получи много добра оценка. Болницата е място, даващо помощ на нуждаещите се и необходимата подкрепа на цялото общество в грижите за психично болните.

Тя е съвременно заведение за терапия и рехабилитация и в нея се прилагат най-новите постижения на лечебната практика. Тук всеки може да получи необходимата психиатрична помощ в съответствие с възгледите си и потребностите си, като не е само адекватно лечебно въздействие, но и подкрепяща среда, което не е по-маловажно. Психиатричната работа в отделенията на болницата се определя предимно от потребностите, на болните, а възникващите разнообразни нови практичиски задачи са сериозен подтик предизвкателство за развитие на нови програми и активности.

Основни цели на лечебното заведение са:

  • диагностично-лечебна дейност на психично болни;
  • психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни;
  • психосоциална профилактична дейност;
  • грижи за психично болни;
  • издирване и периодично наблюдение на психично болни;

Основните приоритети в дейността на болницата съответстват на "Националната здравна стратегия за периода 2001-2006 г." и "Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България за перида 2001-2005 г."

Израдени са стандарти и протоколи за добра клинична практика. Определени са проблемните зони и възможности за укрепване и развитие на диагностичните параметри на болницата. Съществуват процедури за защита на правата на пациентите. Разработена е система за проверка на качествата на медицинскете услуги и удовлетвореността на пациентите.