Share
Направи запитване !!!

Геоложки проучвания

Геосервизинженеринг АД – Асеновград извършва регионални геоложки изследвания, както и търсещо-оценъчни, предварителни и детайлни геоложки проучвания на метални и неметални полезни изкопаеми (индустриални минерали), твърди горива, строителни и скалнооблицовъчни материали. 
    Регионалните геоложки изследвания включват: извършване на геоложка картировка в мащаби 1:100 000, 1:50 000 и 1:25 000 на големи по-размер площи; установяване на переспективни от гледна точка на наличието на полезни изкопаеми по-малки по размер площи в тях; прокарване на канави (ръчно или механизирано) в тези площи и опробване (вземане на необходимите като брой и вид проби за съответното полезно изкопаемо); подготовка, изпращане и анализиране на взетите проби в лицензирани за целта лаборатории; прецизно и правилно водене на геоложката документация (геоложки бележници и журнали); изготвяне на окончателни геоложки материали – карти (геоложка, структурна и на полезните изкопаеми) за изследвания район и доклад, описващ всички извършени дейности и получените в тази връзка резултати. Освен текст, докладът включва текстови, таблични и графични приложения. Регионалните геоложки изследвания приключват със защитата на доклада пред Специализирана комисия в МОСВ. 
    Търсещо-оценъчните, предварителните и детайлните геоложки проучвания включват: извършване на геоложка картировка в мащаби 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 и 1:1 000 на малки по-размер площи; геодезическо заснемане на съответната площ в изискващия се мащаб; установяване (с картировката) на переспективни от гледна точка на наличието на полезни изкопаеми още по-малки по размер площи в тях - участъци; прокарване на канави и шурфи (ръчно или механизирано) в тези площи, както и на сондажи по определена мрежа (правилна или неправилна); опробване (вземане на необходимите като брой и вид проби за съответното полезно изкопаемо от всички прокарани изработки, както и от повърхността); подготовка, изпращане и анализиране на взетите проби в лицензирани за целта лаборатории; правилно и прецизно водене на геоложката документация (геоложки бележници и журнали); изготвяне на окончателни геоложки материали – геоложки доклад, описващ всички извършени дейности и получените в тази връзка резултати, с изчислени запаси и ресурси от установеното/те полезно/и изкопаемо/и, кондиции и заявление за регистриране на търговско откритие до министъра на МОСВ. Освен текст, докладът включва текстови, таблични и графични приложения. 
    Търсещо-оценъчните, предварителните и детайлните геоложки проучвания приключват със защита на доклада пред Специализирана експертна комисия по запасите и ресурсите в МОСВ. 
    Специалистите на дружеството изготвят всички необходими документи, свързани с получаването на разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив на посочените полезни изкопаеми, и участие в конкурси. Те изготвят още: Геоложки проекти за извършване на търсене и/или проучване на полезни изкопаеми; Геоложки доклади и кондиции при приключване на търсенето и/или проучването; Заявления за получаване на търговско откритие на установените при проучването находища на подземни богатства, както и необходимата геоложка документация (Цялостни и годишни проекти и отчети) за разработването и рекултивацията на тези находища. Те могат да подготвят и всички изискващи се от РИОСВ документи, свързани с търсенето и/или проучването на посочените полезни изкопаеми, както и такива, свързани с воденето на мониторинг на компонентите на околната среда при разработването на кариери. 
    Специалистите на дружеството могат да изготвят също така и следните документи във връзка с почистване и добив на инертни материали от коритата на реките: Уведомление за инвестиционно намерение; Искане за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС; Проект и съпровождащото ги Заявление до Басейновите дирекции в страната.