Share
Направи запитване !!!

Геоинформатика

Геосервизинженеринг АД - Асеновград разполага с технически възможности и специалисти за:

  • създаване на цифрови аналози на всякакъв вид геоложка и хидрогеоложка информация, като карти (обзорни, топографски, геоложки, структурни и др.), планове на изчислените запаси и ресурси на находищата на полезни изкопаеми и води, геоложки разрези, колонки на сондажи и шурфи, зарисовки на канави и др.
  • изготвяне на информационни пакети с геоложка и хидрогеоложка насоченост на находищата на полезни изкопаеми след извършен анализ на данни за тях