За нас

Геосервизинженеринг АД - гр. Асеновград е българско, частно акционерно дружество. Създадено през 1998 г., то е наследник на държавната фирма „Геоинженеринг” ЕООД, която от своя страна, през 80 – те години на миналия век, става правоприемник на „Геологопроучвателно предприятие” – гр. Асеновград.

Компанията развива дейността си в няколко основни направления:

  • търсене и проучване на находища на коренни рудни и нерудни полезни изкопаеми, находища на въглища, разсипни находища на злато, пресни и термоминерални води
  • инженерногеоложки проучвания и геотехническо строителство – изграждане на укрепителни съоръжения и конструкции в свлачища, срутища, откоси и строителни изкопи
  • заздравяване на земната основа под фундаментите на сгради и съоръжения чрез използване на инжекционни микропилоти и инжекционна технология jet – grouting
  • изграждане и оборудване на сондажи за земно – енергийни (геотермални) системи за климатизация
  • проектиране и изграждане на експлоатационни сондажи за пресни и термоминерални води
  • геоинформатика, обработка на проби и аналитична дейност