Share
Направи запитване !!!

Стандарти и сертификати

Ние от “ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД, като си даваме сметка, че нашите клиенти са основния двигател на развитието на дейността на нашето дружество, си поставяме като основна цел непрекъснато и все по-пълно да удовлетворяваме нуждите и очакванията на нашите клиенти. Това постигаме като:

  • Управляваме процесите в съответствие с нашата интегрирана система за управление на качеството, основана на изискванията на стандартите ISO 9001 : 2008 и BS OHSAS 18001:2007. Строго съблюдаваме националните и международни нормативни изисквания за безопасност при извършване на строителство
  • Подбираме нашите доставчици като спазваме стриктно предварително заложените критерии за качество и безопасност и се стремим да изграждаме партньорски взаимоотношения с тях. Поддържаме своята компетентност на ниво, подходящо за изпълнение на изискванията към нашите продукти и услуги.
  • Въвеждаме процесноориентирания подход в осъществяването на дейностите на нашето дружество, за по-ефикасно наблюдение и измерване на нашите постижения
  • Провеждаме мерки за непрекъснато подобряване на процесите, интегрираната система за управление чрез прилагане на постулатите на цикъла "планиране, осъществяване, проверка и действие".
  • За да постигнем значително развитие в посока на удовлетворяване на нашите клиенти, ние си поставяме конкретни цели, които са предмет на ежегоден преглед за ефикасност.

Благодарение на оптимизираната организационна структура, наличието на ясно дефинирани оперативни, информационни и контролни процеси и внедрени процедури по примера на най-добрите установени практики в световен мащаб, всички ние в “ГАРАНТСТРОЙ комплект” АД се гордеем със способността си да представим точното решение за всеки обект на базата на нашия специализиран опит и да предоставяме услуги с неизменно високо качество.

Очакваното от възложителя качество на услугата се формира на всеки етап от изпълнение на проекта – от подбора на най-добрите екипи до прегледа на извършената работа от тях по всеки един момент на проекта и се гарантира от ангажираността ни в съответствие с въведената интегрирана система.

Много важна част от нашата стратегия е внедряване и управлението на BS OHSAS 18001:2007(система за управление на здравословни и безопасни условия на труд). Нашата цел е да се усъвършенстваме и подобрим здравето и безопасността при работа. Със сертификацията по BS OHSAS 18001:2007 демонстрираме ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.