За нас

Акционерно дружество „ГИМЕКСПОРТ“ е основано през 1993 г. със седалище гр. София. Централният офис  и склад на фирмата са в гр.София,с представителен офис в гр. Стара Загора. 

Организационната структура и висококвалифицираният екип специалисти позволяват дружеството да развива: 

 • строителство на екологични и инфраструктурни обекти;
 • търговска дейност с висококачествени продукти и технологии, необходими за промишлено и гражданско строителство, и за инфраструктурни обекти ;

През последните 10 години дружеството специализира в изграждането на изолационни защитни системи на сгради и съоръжения, вкл.:

 • депа и други съоръжения за твърди битови,строителни,промишлени и опасни отпадъци
 • подземни конструкции
 • резервоари и басейни
 • транспортни съоръжения (мостове и виадукти)
 • хидро-технически съоръжения (канали и тръбопроводи)

„ГИМЕКСПОРТ”АД е член на:

 • Българската Асоциация за Изолации в Строителството
 • Българската Асоциация по Водите
 • Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Булекопак"

„ГИМЕКСПОРТ”АД е сертифицирано по три международни с тандарта ISO 9001:200 8, ISO 14 001:200 4 и  BS OHSAS 18001:2007 и поддържа Интегрирана система за управление на Качеството, Околната среда и Безопасни условия на труд.

Висшето ръководство на "ГИМЕКСПОРТ" АД официално декларира своята политика по управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, която е документирана, внедрена, поддържана и е сведена до знанието на всички лица, работещи под контрола на организацията с цел те да са запознати със своите персонални задължения. Настоящата декларация е достъпна за заинтересованите лица.

Политиката на управление на "ГИМЕКСПОРТ" АД е насочена към осъзнато високо качество на изпълняваните строително-монтажни дейности, пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качествени материали и системи, отговарящи както на националното законодателство, така и на европейските изисквания.

Ръководството на "ГИМЕКСПОРТ" АД прилага своята политика във всички направления от своята дейност, като същата се преглежда периодично, за да се осигури, че тя е непрекъснато приложима и подходяща.

Една от стратегическите цели на ръководството е да повишава степента и културата на екоцелесъобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството, като отчита постиженията и добрите практики.

Основните насоки, свързани със ЗБУТ и опазване на околната среда са при спазване на основните принципи:

 • Превантивност
 • Йерархичност на мерките за безопасност и здраве при работа
 • Принципа на интегрираните дейности по безопасността и здравето при работа за предотвратяване на промишлените аварии и за опазване на околната среда
 • Активно участие на работещите
 • Принципа за водеща роля на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда
 • Планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите
 • Поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации
 • Оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление