SmartDoser

SmartDoser представлява микропроцесорна система за конрол и управление на процесите на тегловно дозиране на материали, свързани с промишлено производството на бетон. При строго спазване на правилата за експлоатация тя гарантира качество на продукцията, отговарящо на съществуващите държавни и европейски стандарти. Системата фактически прдставлява усъвършенстван вариант на силовото и електронното управление на стандартна машина от типа “Baukema”.

Най-общо устройството му включва следните основни функционални части /хардуерни и софтуерни/:

 •  процесорен блок за изпълнение на аритметични и логически операции, базиран на промишления контролер MC68HC12;
 •  система от датчици за следене на статуса на машината;
 •  елекронни кантари - тензометричен датчик, аналого-цифров преобразувател, блок за управление;
 •  дебитен и времеви дозатор за вода, включващ датчик на дебит, електронен преобразувател, собствен хронометър, блок за управление;
 •  тегловни дозатори на инертни материали, свързващи вещества и добавки, обединяващи програмно контролирани входящи и изходящи клапи за управление на масовите потоци, транспортни устройства /шнекове/, електронните кантари и сложни логически схеми за  контрол на технологичните процеси и синхронизация с други функционални части;
 •  вътрешни логически устройства за управление на транспортната количка и шибъра;
 •  вътрешно логическо устройство /Дневник/ за служебна информация. Последната има разнообразен характер и обхваща както технологичните аспекти на процеса на дозиране, така и историческите. Например, Дневника може да съхранява състава на повече от сто технологични рецепти за производствоте на различни класове бетони, активната в текущия момент рецепта и количество за дозиране, достигнатия стадии на дозирането, текущото значение на някои модифицируеми параметри на машината и т.н. От друга страна, Дневника събира и архивира реалните резултати от дозиранията до ниво индивидуален масов поток, допуснатите отклонения, режимите на дозиране, възникналите технически проблеми и други подобни. Това устройство е отговорно и за подръжката на опционална комуникационна линия с персонален компютър и взаимодействието със софтуерния пакет SmartDoser Extra;
 •  вътрешно логическо устройство /Супервайзор/ за общ контрол и синхронизация на всички останали устройства и функционални части и за управление на процеса на дозиране;
 •  часовник-календар за реално време, поддържащ година, месец, ден от месеца, ден от седмицата, час, минути, секунди;
 •  релейно-контакторен блок за подаване на команди към изпълнителните механизми – пневматични елементи и електромотори;
 •  устройства за комуникация с потребителя - пулт за управление на електронната и силовата част;
 •  комуникациона линия за връзка с персонален компютър по стандарта RS485 /half duplex/.