Програмен пакет SmartDoser Extra

Програмният пакет SmartDoser Extra е предназначен да разшири значително функционалните възможности на разработената от VIN Electronic Ltd ситема за управление на бетонов център SmartDoser, като осигурява допълнително:

 • възможност за наблюдаване на данните от дозирането в реално време за служебни цели;
 • невидимо за потребителя архивиране на данните от технологичния процес във файловата система на пакета;
 • разрешение/забрана за работа с повече от една дозираща линия в Ръчен работен режим;
 • корекция на калибровчните параметри на електронните кантари;
 • дефиниране на времето за сухо и мокро миксиране на компонентите;
 • дефиниране на времето за разтоварване на количката и времето за разтоварване на миксера;
 • настройка на работните параметри на тегловните дозатори;
 • финна настройка на параметрите на аериращата система;
 • поддържа списъци на клиенти, обекти и автомобили;
 • поддържа специални списъци - оснавни компоненти, добавъчни вещества, типове и марки цимент, параметри на инертните фракции и др.;
 • осигурява съставяне и редактиране на технологични рецепти и записването им в SmartDoser, /включително и работата с различни химически добавки/;
 • зареждане на конкретна технологична рецепта и количество за изпълнение от SmartDoser;
 • привързване на данните от SmartDoser за конкретен дозиращ цикъл с конкретен документ за експедиция и съхраняването им във файловата система на пакета за бъдещо използване;
 • автоматично съставяне и печат на експедиционна бележка с основни параметри на произведения бетон – клиент, обект, автомобил, клас на бетона, заявено количество в куб.м, дозирано количество в куб.м и тегло, консистенция на бетона, максимален размер на ЕДМ, зърнометричност, водоциментно отношение, начало и край на дозирането, време на експедиция;
 • автоматично съставяне на технологичен протокол, съдържащ всички параметри на произведения бетон, включително обобщение на данните от дозирането по масови потоци;
 • автоматично съставяне на регистър на циклите с детайлна информация за дозиранията по цикли – доза, дозирано, абсолютна и относителна грешка, режим на работа;
 • автоматично съставяне на декларация за съответствие на произведения бетон с действащите нормативни документи и стандарти;
 • генериране на справка за произведени количества за определен период с възможност за налагане на филтри по клиенти, обекти, класове бетон и превозни средства;
 • генериране на справка за разход на суровини за определен период с възможност за налагане на филтри по клиенти, обекти и класове бетон;
 • служебно архивиране на данните от експедицията, при което последните автоматично се отстраняват от работната област и се разпределят в месечни архиви;
 • възможност за търсене на конкретни документи в работната област и в месечните архиви;
 • пълно архивиране на цялата база данни в zip-формат с цел създаване на резервна репликация;
 • други – синхронизация на часовниците, анулиране на данните в информационния буфер, форсирано начало на нов дозиращ цикъл, рестарт на процесорната система, мониторинг на паметта;
 • работа на потребителските компоненти на пакета в локална мрежа;
 • възможност за едновременна работа с повече от една машина за производство на бетон.