Автоматизиран тегловен дозатор SmartDoser 06

SmartDoser 06 представлява микропроцесорна система за конрол и управление на процесите на тегловно дозиране на насипни материали в промишлена среда. Устройството може да следи теглото на преминаващия през него материал и да прекрати масовия поток, като изключи ефективно входящия транспорт при достигане на предварително дефинирано количество. Точноста на претегляне е ± 1kg.
Алгоритъмът на работа се състои от последователно изпълнение на т.н. малък работен цикъл, който е съставен от следните стъпки: дозиране на суровината, измерване на теглото, разтоварване на дозатора и натрупване на данните, автоматично нулиране, проверка на условията за временно спиране или прекратяване на дозиращия процес, влизане в състояние на временен стоп или начало на нов цикъл.
Освен описаните действия, в работно състояние SmartDoser извършва още следните проверки: сътояние на входящия транспорт, пределно допустимо натоварване върху кантара, успешно изпълнение на командите към клапите, максимално време за дозиране и разтоварване на суровината, контрол на нулевата точка на кантарната система.

КОМПОНЕНТИ

  • процесорен блок за изпълнение на аритметични и логически операции, базиран на промишления контролер MC68HC12A4
  • система от датчици за следене на изпълнителните механизми
  • елекронeн кантар - тензометричен датчик, аналого-цифров преобразувател, блок за калибровка
  • тегловен дозатор - електронeн кантар, пневматично управлявани клапи, блок за управление
  • релейно-контакторен блок за подаване на команди към изпълнителните механизми
  • система от датчици за следене на статуса на системата
  • устройства за комуникация с потребителя - пулт за управление и звукова сирена