Цени на услуги

З А П О В Е Д
№021
22.04.2013 г. гр.Варна

         Във връзка с извършване на административни и технически услуги в Дружеството,

Н А Р Е Ж Д А М:

         § I. Считано от 15.04.2013 г. да се въведат следните цени за предоставяне на услуги от Дружеството:


1. Извършване на услугите: 
                                                                                                                                  
1. Отиване, връщане и пломбиране на водомер и откриване /смяна/ на партида 9,17 лв. 
2. Отиване, връщане и демонтаж на клиентски водомер 12,25 лв. 
3. Отиване, връщане, монтаж и пломбиране на клиентски водомер 15,25 лв. 
4. Подмяна на водомер с нов, закупен от клиента 20,84 лв. 
5. Подмяна на спирателен кран-собственост на клиента 22,50 лв. 
6. Подмяна на спирателен кран преди водомер (аварийно) 6,50 лв. 
7. Копирни услуги А4 - едностранно 0,17 лв. 
8. Копирни услуги А4 –двустранно 0,25 лв. 

2. Съгласуване на скица, виза, ПУП:

Формат      Обикновена услуга  (10 работни дни)             Експресна услуга*
     А4                                 40 лв.                                                      80 лв.
     А3                                 60 лв.                                                    120 лв.
     А2                                 80 лв.                                                    160 лв.
     А1                               100 лв.                                                    200 лв.
     А0                               120 лв.                                                    240 лв.                                                                                                         Обхватна скица              80 лв.                                          Не се извършва

* Eкспресната услуга се извършва, както следва:
• За формат А4, А3 и А2 - един работен ден, следващ деня на подаване на молбата
• За формат А1 и А0       – три работни дни, следващи деня на подаване на молбата

3. Съгласуване на скица, виза, ПУП с издаване на изходни данни:
3.1. Формат А4 - 150 лв.
3.2. Формат А3 - 170 лв.

4. Издаване на предварителен договор /становище/ за присъединяване на обекта към ВиК мрежа                                             4.1. Становище за нови ВиК връзки - 80 лв.                                                                                                                                         4.2. Становище за съществуващи ВиК връзки - 50 лв.  

5. Съгласуване на инвестиционен проект:                                                                                                                                                 5.1. Обикновена услуга (10 работни дни) – 80 лв.                                                                                                                                 5.2. Експресна услуга (3 работни дни)      - 130 лв.

6. Издаване на становище за въвеждане в експлоатация и сключване на окончателен договор за присъединяване на обекта към ВиК мрежа - 80 лв.

§ II. Всички цени, посочени в § I от тази Заповед, са без ДДС.
§ III. Заповедта влиза в сила от датата на издаването й, като новите цени, посочени в тази Заповед, се отнасят за всички случаи на молби за извършване на услуги, подадени след 15.04.2013 г.
§ IV. Настоящата заповед да се постави на видно място в Центъра за работа с клиенти, като съответните служители, приемащи молби за съгласуване на скици, визи, ПУП, инвестиционни проекти и др. да разясняват на гражданите възможностите за предоставяне на услуги от страна на Дружеството.
§ V. Настоящата Заповед да се доведе до знанието на ръководния състав на Дружеството.
§ VI. Срок на изпълнение – постоянен.
§ VII.Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Ръководител направление контрол и Главен Счетоводител.