Справки и консултации

  • справки по актуалните Кадастрални карти и кадастрални регистри на територията на Република България;
  • консултации относно процедури и технически дейности по ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ и вещно-правни аспекти на собствеността;
  • услуги, свързани с правата, ползването и управлението на поземлените имоти.

Проекти

"Цех за пластмасови тръби в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград"
Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

"Цех за метални конструкции в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград"

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД

“Предприятие за производство на бетонови изделия“ - част „Вертикално планиране“

Възложител: „СИМПРОЛИТ БГ“ АД
 
"Когенерираща газова центала за производство на електроенергия, електроподстанция и съпътстващи сгради и съоръжения“
Възложител: „БУЛТЕРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 
"Цех за алуминиева дограма в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград"
Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД
 
"Цех за алуминиева дограма в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград"
Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД
 
Парцеларен план на напорен тръбопровод и ел.захранващ кабел 20kV
 
„Асфалтова база, завод за бетонови изделия и пресевно-миячна трошачна инсталация“, землище с.Бело поле, община Благоевград
Възложител: „АГРОМАХ“ ЕООД