Share
Направи запитване !!!

Геодезия

  • за изработване на Специализирани кадастрални карти за нуждите на архитектурното проектиране, вертикалното планиране и изработване на Трасировъчни планове, Парцеларни планове и Подробни устройствени планове - ПУП;
  • за отразяване на изменения във влязла в сила Кадастрална карта и Кадастрални регистри;
  • за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
  • геодезическо заснемане на фасади на сгради (паметници на културата и др.) за реставрация, поставяне на окачени фасади и др.;
  • на елементи на техническата инфрастуктура – въздушни, наземни и подземни проводи и съоръжения;
  • на линейни съоръжения и обекти (ЖП линии, пътища, канали и др.) за рехабилитация и проектиране. 

Проекти - Геодезия

"Цех за пластмасови тръби в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград"

 

Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД
 
"Цех за метални конструкции в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград"
Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД
 
“Предприятие за производство на бетонови изделия“ - част „Вертикално планиране“
Възложител: „СИМПРОЛИТ БГ“ АД
 
„Когенерираща газова центала за производство на електроенергия, електроподстанция и съпътстващи сгради и съоръжения“
Възложител: „БУЛТЕРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
 
"Цех за алуминиева дограма в с.Долна Градешница, Община Кресна, Област Благоевград"
Възложител: „ЕКО ЕЛЕКТРА“ ЕООД
 
МВЕЦ „Славова“ - Парцеларен план на напорен тръбопровод и ел.захранващ кабел 20kV
Възложител: „ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ ЕООД
 
Парцеларен план на напорен тръбопровод и ел.захранващ кабел 20kV
 
„Асфалтова база, завод за бетонови изделия и пресевно-миячна трошачна инсталация“, землище с.Бело поле, община Благоевград
Възложител: „АГРОМАХ“ ЕООД