Метанова уредба

Метанова газова уредба

Метанови инжекционни уредби CNG (Compressed natural gas) - Компресиран природен газ (метан). 
  • Метанът (CNG ) не съдържа олово, което елиминира замърсяването на запалителните свещи.
  • Увеличава се живота на смазочните масла, тъй като CNG не замърсява и не разрежда маслото в картера.
  • Метанът (CNG ) е газ, което позволява лесното му и равномерно смесване във въздуха.
  • Вероятността метана (CNG) да се възпламени от горещи повърхности е по-малка, тъй като той е с висока температура на самозапалване (540 ° C), и тесни граници на експлозия (5-15%) .
  • По-малко замърсяване и по-голяма ефективност: Метанът (CNG ) отделя значително по-малко замърсяващи околната среда вещества (например въглероден диоксид (CO2), неизгорели въглеводороди (UHC), въглероден окис (CO), азотни оксиди (NOx), серни оксиди (SOx) и PM (прахови частици) в сравнение с бензина. Да разгледаме следния пример: двигател, работещ на бензин за 100 km отделя 22 кг. CO2, докато за същото разстояние, изминато на CNG се отделят само 16,3 кг. CO2. 
  • превозните средства, задвижвани с метан CNG се смятат за по-безопасни от тези на бензин.

Емисиите на въглероден окис са намалени дори още повече. Поради по-ниските нива на въглероден диоксид и азотни оксиди, отделяни във въздуха, преминаването на метан CNG може да спомогне за намаляване на парниковия ефект. [10] Способността на метана CNG да намали емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на горивата зависи от източника на природен газ и от горивото, на което е заместител.

Метанови газови уредби

CARB прави откритие, че автомобилите с метанова газова уредба CNG отделят най-ниските емисии на парникови газове от всички изследвани горива, със стойности от 11,26 gCO2e/MJ (повече от 88 % по-малко вредни емисии в сравнение с конвенционалния бензин) според нисковъглеродния стандарт за гориво, който влезе в сила на 12 януари, 2010.