За нас

За управление и реализация на проекта  за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови електропроизводствени мощности на базата на леководна реакторна технология от най-ново поколение III или III+ на площадка Козлодуй, през м. май 2012г.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД създаде дъщерна компания – „АЕЦ  Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, която в момента провежда предпроектни проучвания с цел подготовка на правителственото решение по същество, необходимо за стартиране на изграждането.

Ръководство

Любен Маринов е магистър по „Финансов мениджмънт” от Пловдивския университет „П.Хилендарски” с дипломна работа „Финансов анализ на „АЕЦ Козлодуй“ – 2006-2008 година”. През 2008 г. е назначен за експерт в Отдел „Ядрена енергетика”, дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” на министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ). Осигурявал е наблюдение върху пазарите на енергийни суровини и е изготвял анализи относно тяхното развитие. Участвал е в бюджетната процедура на МИЕ, в изготвянето на „Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци“ в икономическата й част, както и в подготовка и оценка на тръжни документи относно изграждането на Националното хранилище /НХРАО/ по правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие. Бил е секретар на фонд „ИЕЯС” и е подготвял проектобюджета, както и е осигурявал мониторинг на разходените средства по програмите му. Маринов е деен участник мониторинга на процесите по извеждане от експлоатация от страна на МИЕТ, вкл. с посещение на площадката. Участвал е в десетки работни и технически срещи на МААЕ относно развитие на човешките ресурси и управлението на финансовия риск, както и в срещи на IFNEC, касаещи управлението на радиоактивни отпадъци, процеси по извеждане от експлоатация и методите за тяхното финансиране. 

През юни 2012 г. е назначен за първи изпълнителен директор на новосъздаденото дружество „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, като е бил отговорен за първоначалното структуриране на Проекта „Нови мощности“ и оперативното ръководство на Дружеството – сключване и прекратяване на трудови договори, сключване на търговски сделки и управление на договори, изготвяне и последващо изпълнение на Бизнес програма на Дружеството. След октомври 2013 г., той продължи да работи за предприятието, като е отговаряше за планирането на дейностите и бизнес развитието на проекта за изграждане на нова ядрена мощност.