Share
Направи запитване !!!

За нас

    История

На 1.І.1922г. в гр.Нови пазар се открива ІV прогимназиален клас като частна паралелка. Класен наставник е Владимир Тивчев. Класа е от 13 момчета и 2 момичета. 1922/23г. се открива V клас с 45 ученика с класен ръководител Владимир Тивчев., с което се поставя и началото на гимназията. В следващите години се откриват VІ, VІІ, VІІІ клас. Училището се именува като Общинско смесено реално училище, директор е Кира Александрова /сестра на Тодор Александров/. Училищната такса е 50лв, като бедните ученици не плащат такава. Заплатите на учителите се определят от категории /брой ученици, стаж, брой паралелки/. За мъже със стаж над 20г.-9840лв, жени до 15г. стаж -6020лв. Първи учители са Ст. Василев, Боян Атанасов, Мара Игнатова, Милан Игнатов, Ил. Хараланов, Вл. Тивчев. От 1923/24г. реалката става държавна. От 1ІХ.1925г. Нови пазар е обявен за център на учебна околия. През 1924/25г. в Новопазарската непълна смесена гимназия има 2 паралелки от ІV и една от V клас. Занятията се водят в общинската училищна сграда.
    С решение на Министерството номер 1435 от 21.V.1926г. гимназията се закрива поради липса на помещения. Учениците са 209 /113 момичета/.
    За построяването на учебната сграда е сключен заем и строителството започва през 1929г. Сградата е завършена през 1930г.; има 16 класни стаи, стая за директора, учителска, за обслужващия персонал, осем малки стаи, гимнастически салон, трапезария. Стойността й е 4 200 000лв. Броя на учениците през следващите години е както следва за 1930/31г.- 199; 1931/32г. - 238; 1932/33г. - 282; 1933/34г.- 316 ученика. През 1931г. отново е разкрит ІV прогимназиален клас, от 1933г. директор на гимназията е Матьо Димов. Назначени са и 5 учители. Училищната такса е 900лв. Няма данни за щатните учителски бройки.
    Със заповед на Министерството на просветата от 15.ІХ.1934г. гимназията е закрита заради провеждането на комунистическа дейност в нея. Възстановява дейността си от 25.ІХ.1937г. като Непълна смесена гимназия. 1937/38г. - учат се 183 ученика, директор е Атанас Вълканов.
    С окръжно от МНП София от 6.Х.1932г. се организира преподаването на чужди езици- френски и немски език, като курсове.
    До 1943/44г. гимназията е непълна, а от 1944г. - пълна, директор е Ат. Вълканов от гр.Шумен. През 1943г. директора, който е историк по образование, дава предложение гимназията да се именува "Хан Аспарух". С протокол номер 5 от 5.ХІІ.1943г. гимназията е преименувана, одобрено е от МНП със заповед от 15.ХІІ.1943г. Инициативата е подкрепена от родителско-учителското сдружение. 
    За периода 1944/47г. директори са както следва Жейна Маринова, Васил Маринов, Иванчев, Ст. Видалев, Ас. Младенов. От 1959/60г. - В.Иванчева; 1960/68г.- Вл.Демирев; 1969/70г. - Гинка Димитрова.
    От 1959г. гимназията има дневна и вечерна форма на обучение. Разполага с опитно поле, пчели, зеленчукова и овощна градина. За успехите си е наградена от МПК с №1 ПС 8535 от 8.ХІІ.1960г. Има кабинети по химия, география,история, селско стопанство, музика, машинознание, металообр.работилница. От 1973г. тя става Политехническа гимназия с профили - шивашко производство, студена обработка на металите, курсове за професионални шофьори с категория С. Има 12 паралелки с 400 ученика. 
    През 1978г. се открива една паралелка от VІІІ клас с усилено изучаване на западен език. Директор е Гинка Жекова Димитрова.
    В периода от 1944-1985г. са обучени повече от 5000ученика. От 1985г. се обучават ученици само от VІІІ-ІХ клас. Паралелките са 13 с 450 ученика.
    През 1981г. се извършва реконструкция на училищната сграда. Развива се и извънкласната дейност, ТНТМ, здравни мероприятия. Има кръжоци по машиностроене, естетика ,картинг, математика, химия, биология, фотография, радиотехника.
    От 1.ІХ.1983г. е и първия випуск в УПК-до 1984г. От 1985/86г. директор у Андрей Мойсеев. 

Училището днес 

Мисия на училището 
Кои сме?

  • Нашето училище изгражда личности от учениците от първи до дванадесети клас - знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света!
  • Ние предоставяме качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап основно и средно образование за всички ученици. Защото учениците са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост!
  • Ние, учители, ученици и родители, превърнахме училището в територия за изява на всеки индивидуален талант. Училището е нашата Вселена!


Визия на нашето училище Към какво се стремим? 

  • Ние се променяме, за да се развиваме и да успеем.
  • Ние сме отворени за партньорство с общността, родителите, институциите.
  • Ние работим в екип, уважаваме всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището.
  • Ние искаме да бъдем сред най-добрите, защото вярваме, можем и заслужаваме!

Днес СОУ "Хан Исперих" разполага с внушителна сграда,  слънчеви и просторни класни стаи и специализирани кабинети по информатика, биология, физика, химия, 1 спортен салон и площадка, медицински и логопедичен кабинет.

        През годините на своето развитие училището отстоява и утвърждава своя статут, параметри и изяви. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация. От учителя тук се изисква много - да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до големи професионални и личностни висоти.       
      Училището ни е с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.